મોટી મોણપરી– તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 13 – મોટી મોણપરી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Monpari Moti-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Moti-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Moti-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Moti-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Moti-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Iswariya (Gir)ડાઉનલોડડાઉનલોડ