મોટી મોણપરી– તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ – 13 – મોટી મોણપરી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
206મોણપરીમોટી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
207મોણપરીમોટી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
208મોણપરીમોટી-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
209મોણપરીમોટી-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
210મોણપરીમોટી-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
196ઈશ્વરીયા ગીરડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/I8oFZFZ9xJ6253wGrELfxm149913415534