મોવાણા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  1 – અગતરાય

તાલુકા પંચાયત સીટ :  14 – મોવાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
138મોવાણા – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
139મોવાણા – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
118હાંડલા ડાઉનલોડ
117મઢડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
101મુળીયાસા ડાઉનલોડ