મકતુપુર – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   17 – મકતુપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   11 – મકતુપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
1માનખેત્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
2માનખેત્રા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
3મકતુપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
4મકતુપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
5મકતુપુર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ