નાગલપુર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   22 – મેંદરડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   12 – નાગલપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
234નાગલપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
235નાગલપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
224ખીમપાદર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
225ખીમપાદર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
217ખડ પીપળીડાઉનલોડડાઉનલોડ