નાકરા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   5 – નાકરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
90નાકરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9898578477
91નાકરા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879046161
50નાનડીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9426135519
51નાનડીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979196127
48ભીતાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ9925259980
49સીતાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ9879424457
92મીતડીડાઉનલોડડાઉનલોડ9574950800