નાનડીયા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   6- નાનડીયા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
48ભીતાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ9925259980
49સીતાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ9879424457
50નાનડીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9426135519
51નાનડીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979196127
ભડુલા ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ