નાના કોટડા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 10- નાના કોટડા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
163કોટડાનાના-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BlCCvFM4iyZ1bUJPkNYWyo67
164કોટડાનાના2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
195પીંડાખાઈમોટીડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/K3FuOM3Ql0fGGRtLFV05tt1258160410989
177વિછાવડડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HVjGK1D6gngIFh4rlDWcO1329023256410
165શિરવાણીયા ડાઉનલોડ
167માંગનાથપીપળીડાઉનલોડડાઉનલોડ