નાના કોટડા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 10- નાના કોટડા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Kotda Nana-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/BlCCvFM4iyZ1bUJPkNYWyo67
Kotda Nana-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pindakhai (Moti)ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/K3FuOM3Ql0fGGRtLFV05tt1258160410989
Vichavadડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HVjGK1D6gngIFh4rlDWcO1329023256410
Sirvaniya ડાઉનલોડ
Mangnath Pipliડાઉનલોડડાઉનલોડ