નાંદરખી  – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   17 – મકતુપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   15નાંદરખી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
68નાંદરખી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
69નાંદરખી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
55તાલોદ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
56તાલોદ્રા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
73કંકાસા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
74કંકાસા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ