નાની ખોડીયાર – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 – નાની ખોડીયાર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
264 નાની ખોડીયાર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
265 નાની ખોડીયાર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
255 માનપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
251અમરગઢડાઉનલોડડાઉનલોડ