નાની મોણપરી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ : 14- નાની મોણપરી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Monpari Nani-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Nani-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Monpari Nani-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dadar-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Dadar-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ratangડાઉનલોડડાઉનલોડ
Miyavadlaડાઉનલોડડાઉનલોડ