નાની મોણપરી – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ : 14- નાની મોણપરી

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
178મોણપરીનાની-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
179મોણપરીનાની-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
180મોણપરીનાની-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
175દાદર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
176દાદર2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
192રતાંગડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Kjgw9Vj1rLC25q9HTnUQ84209979222316
193મીયાવડલાડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/IZ5FGsQ5FmE29cwvQbHQSG309879839630