ઓસા ઘેડ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   21 – મેખડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :   16 – ઓસા ઘેડ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
15ઓસા ઘેડ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
16ઓસા ઘેડ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
19સામરડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
20સામરડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
13ઘોડાદર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
14 ઘોડાદર-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
17સરમા-1ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
18સરમા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ