પડોદર – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  1- અગતરાય

તાલુકા પંચાયત સીટ :  15 – પડોદર – તા. પં. સીટ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
120પડોદર – 1 ડાઉનલોડ
121પડોદર – 2 ડાઉનલોડ
122પડોદર – 3 ડાઉનલોડ
136પીપળી – 1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
137પીપળી – 2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
119ચાંદીગઢડાઉનલોડડાઉનલોડ