Page Committee

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા 

–  વિસાવદર તાલુકો

સરસઇ  જિલ્લા પંચાયત સીટ

મોટી મોણપરી  જિલ્લા પંચાયત સીટ

કાલસારી  જિલ્લા પંચાયત સીટ


  જૂનાગઢ તાલુકો

વડાલ   જિલ્લા પંચાયત સીટ

ડુંગરપુર    જિલ્લા પંચાયત સીટ

બિલખા   જિલ્લા પંચાયત સીટ

મજેવડી   જિલ્લા પંચાયત સીટ

(86 – જૂનાગઢ વિધાનસભા)

 –  ભેસાણ તાલુકો

ભેસાણ – જિલ્લા પંચાયત સીટ

ચુડા – જિલ્લા પંચાયત સીટ


 –  વિસાવદર શહેર

 –  કેશોદ શહેર

 –  કેશોદ તાલુકો

 અગતરાય – જિલ્લા પંચાયત સીટ

અજાબ – જિલ્લા પંચાયત સીટ

બાલાગામ – જિલ્લા પંચાયત સીટ

મેસવાણ – જિલ્લા પંચાયત સીટ


 –  માણાવદર તાલુકો

કોયલાણા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

મટીયાણા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

સરદારગઢ – જિલ્લા પંચાયત સીટ

 –  માણાવદર શહેર

 –  મેંદરડા તાલુકો

મેંદરડા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

મેંદરડા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

 –  વંથલી તાલુકો

ધંધુસર – જિલ્લા પંચાયત સીટ

કણઝા – જિલ્લા પંચાયત સીટ

શાપુર – જિલ્લા પંચાયત સીટ

 –  વંથલી શહેર

 –  બાંટવા શહેર

–  માંગરોળ તાલુકો

મક્તુપુર – જિ.પં. સીટ

માંગરોળ ઓ.જી. -જિ.પં. સીટ

મેખડી – જિ.પં. સીટ

શીલ – જિ.પં. સીટ

 –  માંગરોળ શહેર

 –  માળીયા (હાટીના) તાલુકો

અમરાપુર – જિ.પં. સીટ

ગડું – જિ.પં. સીટ

જુથળ – જિ.પં. સીટ

માળીયા – જિ.પં. સીટ

કુકસવાડા – જિ.પં. સીટ

 –  ચોરવાડ શહેર