ભલગામ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભાતાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી

તાલુકા પંચાયત સીટ -૨- ભલગામ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં
Bhalgam-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bhalgam-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bhalgam-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bhalgam-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Jambuda-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Jambuda-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pindakhai (Nani)ડાઉનલોડડાઉનલોડ