ભલગામ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભાતાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી

તાલુકા પંચાયત સીટ -૨- ભલગામ

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં
259ભલગામ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
260ભલગામ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
261ભલગામ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
227જાંબુડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
228જાંબુડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
225પીંડાખાઈ નાનીડાઉનલોડડાઉનલોડ