પાજોદ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   7- પાજોદ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
22પાજોદ-1 ડાઉનલોડ9428390392
23પાજોદ-2 ડાઉનલોડ7359060660
25થાપલા ડાઉનલોડ9913225978
24કોડવાવ ડાઉનલોડ9925646222
26ભલગામ ડાઉનલોડ9978786314