પાણખાણ – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   23- મેસવાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ : 16-  પાણખાણ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
246પાણખાણ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979154455
247પાણખાણ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9913464762
248પાણખાણ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ8128327629
245શીલોદરડાઉનલોડડાઉનલોડ9824056658
243ભાટ સીમરોલીડાઉનલોડડાઉનલોડ9824327168
244બાવા સીમરોલીડાઉનલોડડાઉનલોડ9925135532