પીપલાણા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- કોયલાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  8 પીપલાણા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
116પીપલાણા-1 ડાઉનલોડ9265604066
117પીપલાણા-2 ડાઉનલોડ9017114743
114બોડકા-1 ડાઉનલોડ6352755326
115બોડકા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879716097
113સારંગપીપળીડાઉનલોડડાઉનલોડ9729247409