પ્લાસવા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  પ્લાસવા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
PLASHVA-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
PLASHVA-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
PLASHVA-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
PLASHVA-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vijapur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/InCgnBi2v7a9n6QfrLK41d649429456150
Vijapur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vijapur-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sodvadarડાઉનલોડડાઉનલોડ