પ્લાસવા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૯ – ડુંગરપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :  પ્લાસવા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
278પલાસવા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
279પલાસવા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
280પલાસવા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
281પલાસવા4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
27વિજાપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/InCgnBi2v7a9n6QfrLK41d649429456150
288વિજાપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
29વિજાપુર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
31સોડવદરડાઉનલોડડાઉનલોડ