પ્રેમપરા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ : 15 – પ્રેમપરા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Prempara-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/DEnaPS4VRJNEjYNEAetzLt929429551107
Prempara-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Prempara-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Prempara-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Rampara ડાઉનલોડ
Jambudiડાઉનલોડડાઉનલોડ
Javaldiડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kankaiડાઉનલોડડાઉનલોડ