પ્રેમપરા – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- મોટી મોણપરી

તાલુકા પંચાયત સીટ : 15 – પ્રેમપરા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
249પ્રેમપરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/DEnaPS4VRJNEjYNEAetzLt929429551107
250પ્રેમપરા2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
251પ્રેમપરા3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
252પ્રેમપરા4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
253રામપરા ડાઉનલોડ
254જાંબુડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
255જાવલડીડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FkV5oaWynfqJqMVKwu7qhd209979438125
259કનકાઇડાઉનલોડડાઉનલોડ