રાણપુર- ૧ અને ૨

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  રાણપુર- ૧ અને રાણપુર- ૨

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Ranpur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/Ec6QsiV1c4W3iZigpksg6Z10
Ranpur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ranpur-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ranpur-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ranpur-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ranpur-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khachariya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Khachariya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ