રંગપુર – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   23- મેસવાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ : 17- રંગપુર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
251રંગપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9913902005
252રંગપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909228771
249રેવદ્રાડાઉનલોડડાઉનલોડ9909059555
239કાલવાણી-1 ડાઉનલોડ9879959730
240કાલવાણી-2 ડાઉનલોડ9913796015
250કોયલાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ6354224860