સમઢીયાળા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   15 – સમઢીયાળા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
226 સમઢીયાળા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
227 સમઢીયાળા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
228 સમઢીયાળા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
214સીમાસી-1 ડાઉનલોડ
215સીમાસી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ