સમેગા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   9 – સમેગા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
11સમેગા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9879297587
12સમેગા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9825483357
3દેશીંગાડાઉનલોડડાઉનલોડ9913495522
1ચીખલોદ્રા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909736868
2ચીખલોદ્રા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909062811