સણોસરા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- કોયલાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   10 – સણોસરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
97સણોસરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9979078862
98સણોસરા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9909411995
100કતકપરા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9913255230
101કતકપરા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9829483252
99ગળવાવ ડાઉનલોડ9925538828