સરદારગઢ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – સરદારગઢ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   11 – સરદારગઢ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
80સરદારગઢ-1 ડાઉનલોડ
81સરદારગઢ-2 ડાઉનલોડ
82સરદારગઢ-3 ડાઉનલોડ
83સરદારગઢ-4 ડાઉનલોડ
84ચુડવાડાઉનલોડડાઉનલોડ