સરસઇ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 12 – સરસઇ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Sarsai-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sarsai-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sarsai-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Sarsai-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Gorakhpara ડાઉનલોડ
Mandavadડાઉનલોડડાઉનલોડ