સરસઇ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 26- સરસઇ.

તાલુકા પંચાયત સીટ : 12 – સરસઇ

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
216સરસઈ1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/I5bxgg6AoG41K62wvnHd38149427711984
217સરસઈ2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
218સરસઈ3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
219સરસઈ4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
220ગોરખપરા ડાઉનલોડ
221માંડાવડડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/JTPXqJcxyCx0MXsKeeOPqa409429551107