સાસણ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   27 – સાસણ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   16 – સાસણ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
સાસણ -1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
સાસણ –2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ભાલછેલડાઉનલોડડાઉનલોડ
સીરવાણડાઉનલોડડાઉનલોડ
અમૃતવેલ નેસડાઉનલોડડાઉનલોડ
કાસીયા નેસડાઉનલોડડાઉનલોડ