– તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   15 – કુકસવાડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ડાઉનલોડડાઉનલોડ
ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ