શાંતીપુરા – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   15 – કુકસવાડા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   18 – શાંતીપુરા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
206શાંતીપુરા-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
207શાંતીપુરા-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
208બરૂલા-1 ડાઉનલોડ
209બરૂલા-2 ડાઉનલોડ
203જાનુડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
204જાનુડા-2ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
205સુખપુર ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ