શાપુર 1 – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   10 – શાપુર 1

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
172 શાપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
173 શાપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
174શાપુર-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
175શાપુર-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ