શાપુર 2 – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   11 – શાપુર 2

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
176 શાપુર-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
177 શાપુર-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
178 શાપુર-7ડાઉનલોડડાઉનલોડ
179 શાપુર-8ડાઉનલોડડાઉનલોડ
185કાજલીયાળા નાનાડાઉનલોડડાઉનલોડ