શેરિયાજ (2) – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   માંગરોળ ઓ.જી. 

તાલુકા પંચાયત સીટ :   17 – શેરિયાજ 1 -2

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
67ર્શેરીયાજ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
68ર્શેરીયાજ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
69ર્શેરીયાજ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
70શેરીયાજ બારા-1 ડાઉનલોડ
71શેરીયાજ બારા-2 ડાઉનલોડ
64શાપુર – 1ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
65શાપુર – 2 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
66શાપુર – 3ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
77અરેણા-૧ડાઉનલોડડાઉનલોડ
78અરેણા-ડાઉનલોડડાઉનલોડ
79ખોડાદાડાઉનલોડડાઉનલોડ