શીલ – તા. પં. સીટ

88 – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો માંગરોળ

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   29 – શીલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   19 – શીલ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
47શીલ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
48શીલ-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
49શીલ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
50શીલ-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
51શીલ-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
52 શીલ-6ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ