શોભાવડલા લશ્કર તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -17 – શોભાવડલા લશ્કર

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
197શોભાવડલા લશ્કર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ https://chat.whatsapp.com/BRPGvzAXmPvKd5cc7ZBc2w516351562275
198શોભાવડલા લશ્કર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
181પીરવડ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
182પીરવડ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
183કાનાવડલાડાઉનલોડડાઉનલોડ
199પીપળીયા હાજાણી ડાઉનલોડ