શોભાવડલા લશ્કર તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -17 – શોભાવડલા લશ્કર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Shobhavadla (Lashkar)-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ https://chat.whatsapp.com/BRPGvzAXmPvKd5cc7ZBc2w516351562275
Shobhavadla (Lashkar)-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pirvad-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pirvad-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Kanavadlaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pipaliya Hajani ડાઉનલોડ