સોંદરડા – તા. પં. સીટ

૮૮ – કેશોદ વિધાનસભા – તાલુકો કેશોદ.

જિલ્લા પંચાયત સિટ :  

તાલુકા પંચાયત સીટ :  18- સોંદરડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
223સોંદરડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9824568516
224સોંદરડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9429214735
225સોંદરડા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ9825188870
241ગેલાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ