સુખપુર- તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૩૦ – વડાલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૬- સુખપુર

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
18સુખપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
15ઈશાપુરડાઉનલોડડાઉનલોડ
16બલીયાવડડાઉનલોડડાઉનલોડ
20બામણગામડાઉનલોડડાઉનલોડ
17ચોકલી ડાઉનલોડડાઉનલોડ
19ડેરવાણ ડાઉનલોડ