સુખપુર- તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૩૦ – વડાલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૬- સુખપુર

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Sukhpurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ishapurડાઉનલોડડાઉનલોડ
Baliyawadડાઉનલોડડાઉનલોડ
Bamangamડાઉનલોડડાઉનલોડ
Chokali ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Deravan ડાઉનલોડ