સુલતાનાબાદ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   2 – મટીયાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   12 -સુલતાનાબાદ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
52સુલતાનાબાદ-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
53સુલતાનાબાદ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
35બુરીડાઉનલોડડાઉનલોડ
27રફાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
36દડવા ડાઉનલોડ