થાણા પીપળી – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   13 – કણઝા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   12 – થાણા પીપળી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
195 થાણા પીપળી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
196 થાણા પીપળી-2 ડાઉનલોડ
197થાણા પીપળી-3 ડાઉનલોડ
198થાણા પીપળી-4 ડાઉનલોડ
209 વસપડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
210નગડીયા ડાઉનલોડ