ટીકર પાદરડી – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   13 – કણઝા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 – ટીકર પાદરડી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
135 ટીકર પાદરડી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
136 ટીકર પાદરડી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
155 આખા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
156 આખા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
166સેંદરડાડાઉનલોડડાઉનલોડ