ટીનમસ – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   13 – કણઝા

તાલુકા પંચાયત સીટ :   14 – ટીનમસ

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
167 ટીનમસ-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
168 ટીનમસ-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
169 ટીનમસ-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
186 ખુંભડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
170 ગાદોઈડાઉનલોડડાઉનલોડ