વાડલા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વંથલી

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   28 – શાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   15 – વાડલા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
184 વાડલાડાઉનલોડડાઉનલોડ
200 સોનારડી ડાઉનલોડડાઉનલોડ
204 ઘુડવદરડાઉનલોડડાઉનલોડ
188 લુવારસર ડાઉનલોડ
194સેલરાડાઉનલોડડાઉનલોડ