વડાલ – તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૩૦ – વડાલ

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૭- વડાલ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Vadal-1ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/C7tWlTgKU0r8IO2qHmXpp0527016629732
Vadal-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vadal-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vadal-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vadal-5ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/FZPVBcEX4rnHD5RVuGb6Xg1627016629732
Vadal-6ડાઉનલોડડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/KF777tMJL6dHEU0kqGHqcI1577016629732
Keralaડાઉનલોડડાઉનલોડ