વાડાસડા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – સરદારગઢ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   13 – વાડાસડા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
8વાડાસડા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
9વાડાસડા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
14ગણાડાઉનલોડડાઉનલોડ
15ભીંડોરા-1 ડાઉનલોડ
16ભીંડોરા-2 ડાઉનલોડ