વધાવી – તા. પં. સીટ

૮૬ – જૂનાગઢ વિધાનસભા – તાલુકો જૂનાગઢ

જિલ્લા પંચાયત સિટ – 16- મજેવડી

તાલુકા પંચાયત સીટ :  ૧૮ – વધાવી

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
VADHAVI-1
VADHAVI-
VADHAVI-
TALIYADHAR
VIRPUR
KHALILPUR
GALIYAVADA-1
GALIYAVADA-