વંથલી શહેર

85 – માણાવદર વિધાનસભા – વંથલી શહેર

નગરપાલિકા :   વંથલી શહેર

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
139 વંથલી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
140 વંથલી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
141 વંથલી-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
142 વંથલી-4ડાઉનલોડડાઉનલોડ
143 વંથલી-5ડાઉનલોડડાઉનલોડ
144 વંથલી-6ડાઉનલોડડાઉનલોડ
145 વંથલી-7 ડાઉનલોડ ડાઉનલોડ
146 વંથલી-8 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
147 વંથલી-9ડાઉનલોડડાઉનલોડ
148વંથલી-10ડાઉનલોડડાઉનલોડ
149વંથલી-11ડાઉનલોડડાઉનલોડ
150વંથલી-12ડાઉનલોડડાઉનલોડ