વેકરી – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – સરદારગઢ

તાલુકા પંચાયત સીટ :   14 – વેકરી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
6વેકરી-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
7વેકરી-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
28શેરડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
17ઈન્દ્રા-1 ડાઉનલોડ
18ઈન્દ્રા-2 ડાઉનલોડ
13વડા ડાઉનલોડ