વેકરીયા તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -18 – વેકરીયા

બુથ નંબુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
292વેકરીયા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
293વેકરીયા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
294વેકરીયા-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
290રાવણીમુંડીયા-1 ડાઉનલોડhttps://chat.whatsapp.com/HukiU31z8L9JCQyWLkuDZJ509429551107
291રાવણીમુંડીયા-2 ડાઉનલોડ
288લાલપુર-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
289લાલપુર-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ