વેકરીયા તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો વિસાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ – ૧૨- કાલસારી –

તાલુકા પંચાયત સીટ -18 – વેકરીયા

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Vekariya-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vekariya-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Vekariya-3ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Ravni (Mundiya)-1 ડાઉનલોડ
Ravni (Mundiya)-2 ડાઉનલોડ
Lalpur-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Lalpur-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ