વેળવા – તા. પં. સીટ

85 – માણાવદર વિધાનસભા – તાલુકો માણાવદર

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   1- કોયલાણા

તાલુકા પંચાયત સીટ :  15- વેળવા

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
78વેળવા-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ9925757322
79વેળવા-2ડાઉનલોડડાઉનલોડ9824574239
29ઉંટડીડાઉનલોડડાઉનલોડ97261 00417
86રોણકીડાઉનલોડડાઉનલોડ9429534190
87જાંબુડાડાઉનલોડડાઉનલોડ9429513540
34જીલાણાડાઉનલોડડાઉનલોડ9879284160