હડમતીયા વિશળ– તા. પં. સીટ

૮૭ – વિસાવદર વિધાનસભા – તાલુકો ભેસાણ

જિલ્લા પંચાયત સિટ –  ભેસાણ

તાલુકા પંચાયત સીટ : 10- હડમતીયા વિશળ

બુથ નુ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોએડમીન નં.
Hadmatiya Vishal-1ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Hadmatiya Vishal-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
Patlaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Malidaડાઉનલોડડાઉનલોડ
Pasvalaડાઉનલોડડાઉનલોડ