વીરડી – તા. પં. સીટ

89 – માંગરોળ વિધાનસભા – તાલુકો માળીયા હાટીના

જિલ્લા પંચાયત સિટ :   3 – અમરાપુર

તાલુકા પંચાયત સીટ :   19 – વીરડી

બુથ નંબુથ નામપેઇજ કમીટીમતદાર યાદીવોટ્સએપ ગ્રુપ ની લિંકગ્રુપ મા સભ્યોબુથ પ્રમુખ નં.
162વિરડી-1 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
163વિરડી-2 ડાઉનલોડડાઉનલોડ
161અકાળાવિરડીડાઉનલોડડાઉનલોડ
165કાલીંભડાડાઉનલોડડાઉનલોડ
166દુધાળાડાઉનલોડડાઉનલોડ
167સરકડીયાડાઉનલોડ ડાઉનલોડ